څانګه -ژوند بڼه

ټولنیز ژوند رسنۍ زده کړې ژوند بڼه

ولي باید په ټولنیزو شبکو کې خپل خصوصي حریم پټ وساتل شي؟

ژباړه: نوراحمد فضلي پر ټولنیزو شبکو حاکم فرهنګ تاسي اړباسي چي هرڅه شریک کړئ- ستاسي ټول احساسات، افکار، د ژوند لوړي ژوري، ستاسي ټول انځورونه او… تاسي زما په منظور پوهېږئ. که په ورځ کښي خپل انځور شریک نه کړئ یا خپل فکر بیان...