څانګه -ژوند بڼه

ټولنیز ژوند ژوند بڼه

مینه؛ د ټولنیزي ګډوډۍ او تشویش کمولو درمل

ژباړه: نور احمد فضلي ‍ د نويو طبي موندنو له مخي، د نورو سره اړیکي نیول او پر وړاندي یې ښه او نېکه څرګندونه کول کولی شي د هغو کسانو له پاره چې د ټولنیزي ګډوډۍ او خپګان ښکار دي؛ ښه درمل اوسیږي. د نورو سره د میني او محبت څرګندويي...