څانګه -ژوند بڼه

زده کړې ژوند بڼه کورنی ژوند

ماشوم ور سپارل شوي کارونه هېڅکله هم له یاده نه باسي

ژباړه: حمیدالله حمیدي مشهور او پېژندل شوی ارواپوه«ان باکس» د ماشومانو په اړه وایي، هېڅ یو ماشوم هغه مسوولیتونه، چې ورته سپارل شوي په اسانۍ سره له یاده نه باسي. له وړکتوبه حتا له درې کلنۍ څخه له هغوی څخه وغواړئ، چې هر سهار یې خپل...