څانګه -ژوند بڼه

ټولنیز ژوند

۴۰ کلني؛ ملګرتوب ته پاملرنه ولې پای ته رسیږي؟

ژباړه: بشر دروېش البته دا عام قضاوت دی، چې له ۴۰ کلنۍ وروسته دوستۍ یا ملګرتوب ته د انسانانو پاملرنه کمیږي. په دقیقه توګه به ټول خلک داسې نه وي؛ خو هغوی چې همداسې دي، ولې دي؟ دلته به یې څېړل شوي لاملونه درته بیان کړو. له کورنیو...