څانګه -خواړه

خواړه روغه سټه

د ترخو کریلو10 خوږې ګټې

کریلې د هند په نیمه وچه کې د ګرم موسم یوه له خوندورو او ګټورو ترکاریو له ډلې څخه ده. تریخ خوند لري خو همدا تریخوالی يې ځانګړنه ده چې تر نورو ترکاریو يې جلا کوي. کریلې یوازې ترکاري نه ده بلکې یوه داسې ګټوره غذا ده چې د انسانانو...