څانګه -روغه سټه

خواړه روغه سټه

ډیره شیریني یا خواږه خوړل، د ګټې پر ځای زیانونه لري

ژباړه: مریم محمدي موږ او تاسو ډیر یا کم خو د شیریني د زیانونو په اړه پوهیږو، چې باید یې ډیر مصرف نه کړو. هر هغه ګتور خواړه چې له اندازې زیاد استفاده شي د ګټې په ځای تاوان لري، نو په کار ده، چې د خوږو خوړو په خوراک کې هم پاملرنه...