څانګه -روغه سټه

بریا او پرمختګ روغه سټه زده کړې

د ذهن پیاوړتیا لپاره دا اووه ټکي په یاد لرئ

لیکنه: میلسا برنز ژباړه: شاهین که تاسې زده کوونکي يۍ او غواړئ، چې په کم وخت کې ډیر څه زده کړئ، نو د مغزو پیاوړتیا ته باید ضرور پام وکړئ. که په کوم دفتر کې کار کوئ، او غواړئ، چې د خپلو همکارنو په پرتله ځان مؤثر ثابت کړئ، نو هم د...