څانګه -روغه سټه

ټولنیز ژوند روغه سټه

لس کارونه چې له تاسو يو غمجن انسان جوړوي

ژباړن: عمران لمر هغه کارونه چې کوئ يې، په ټوله کې ستاسو شخصيت جوړوي. که چېرته تل بد او خفه کوونکي عادتونه تکرار کړئ؛ نو په يو غمجن او ناآرامه انسان بدلېږئ. ځينې عادتونه شته که خپل ژوند ته يې راوړئ؛ نو په آرامه به د نېکمرغۍ خواږه...