څانګه -خواړه

خواړه روغه سټه

دا څښاک ذهني ستړیا له منځه وړي

ډېری کسانو ته په دې اړه معلومات شته چې کوم ډول څښاک یې د بدن لپاره ګټور او کوم مضر دي، خو کېدای شي ځینې یې بیا په دې لټه کې وي، چې داسې طبيعي څه به هم وي چې په څښلو سره یې انسان د ارامۍ احساس وکړي، ستړیا او خپګان یې له منځه یوسي؟...