څانګه -خواړه

خواړه زده کړې

کوکا کولا واخلئ، خو د خوړلو پر ځای ترې په پاکوالي کې ګټه واخلئ

ژباړه: مریم محمدي کوکاکولا هغه څښاک دی، چې په ټوله نړۍ کې ډېر مصرفیدونکي، همداراز ویل کیږي له ځان سره ډېر زیانونه هم لري، خو په دې برخو کې ترې ګټه اخیستلی شئ: ۱- کوکاکولا له بدن پرته نورو شیانو لپاره ګټوره ده. مثلآ د موټر تور رنګ...