څانګه -خواړه

خواړه روغه سټه

د ګټې خبرې: یو لېمو او پنځه ګټې

هر موسم ځينې داسې ځانګړي د څښاک او خوراک خواړه لري چې د انسانانو روغتیا ته ګټور وي . اوس چې د ګرمۍ موسم بیخي رانږدې شوی دی نو روغتیا پالونکي د څښاک او خوراک د ځينو ځانګړو خوړو ټيڼګار کوي. د ګرمۍ په موسم کې په عام ډول یو ډېر...