څانګه -خواړه

خواړه روغه سټه

د زړه د ځواکمنتیا او روغ ساتلو لپاره دا ۱۰ ټکې په پام کې ونیسئ

زړه د انسان د بدن تر ټولو مهمه عضوه ده. د زړه روغتیا د انسان د وجود د سم فعالیت لپاره خورا ډيره اړینه ده. خو پوښتنه داده، چې د خپل زړه د روغ او ځواکمن ساتلو لپاره څه وکړو؟ دې پوښتنې ته په ځواب کې یو څیړنې څو مهم ټکي راټول کړي، چې...