څانګه -کورنی ژوند

زده کړې کورنی ژوند

څنګه خپل ماشومان قدردانه او منندویه وروزو!

لیکنه: کریستا کټلر ژباړه: غازي عابد دا شکر ګذاره، منندویه او قدردانه اوسیدل، هم تاسې او هم نور خوښولی شي، ځکه په دې سره مو اړیکې ښه لوري ته ځي او د نیکمرغۍ احساس خپریږي. خو دا شکرګذاره او قدردانه اوسیدل، باید له ماشومتوبه زده...