څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند روغه سټه کورنی ژوند

د جنسي اړیکې پر مهال ولې درد پيدا کېږي؟

لیکنه: شرف الدین عظیمي سریزه د جنسي رابطې پر مهال د درد احساس هغه بیا بیا ځلي د درد احساس دی، چې په نارینوو او ښځو کې د جنسي رابطې او نزدې کېدو څخه وړاندې د جنسي اړیکې پر مهال او له جنسي اړیکې وروسته په جنسي اله کې پيدا کېږي او...