څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند کورنی ژوند

د یوه حقیقي ګډ ژوند لپاره مو د خوبونو او خیالونو ملګري مو پرېږدئ

ژباړه: نور احمد فضلي هر هلک او هره نجلۍ د ډیرو هیلو او ارزوګانو سره تړلي واده کوئ او په خپلو ذهنونو کښې له خپل ژوند ملګري نه یو خاص او خیالي تصویر لري. خو شوني دي تر واده وروسته دې پایلي ته ورسېږئ چې ستاسو ملګری/ملګرې ستاسو د...