څانګه -کورنی ژوند

ژوند بڼه کورنی ژوند

خوشاله جوړه داسې ګډ ژوند کوي

ځینو نه به اورئ، چې ګډ ژوند او پکې خوشاله اوسیدل اسانه کار نه دی. خو دا خبره سمه نه ده؛ هغوی چې داسې وایي خپله شخصي ستونزه لري او د هغو ستونزو له وجې د ګډ ژوند له ملګري / ملګرې سره سمه ګوزاره نه شي کولای. دلته به د خوشاله ګډ ژوند...