څانګه -کورنی ژوند

ټولنیز ژوند ژوند بڼه کورنی ژوند

نوې کونډې شوې میرمنې او پرې له ځانه جوړ محدودیتونه

په افغانستان او په خاص ډول په ختیځو ولایتونو کې د نوو کونډو شویو میرمنو باندې د خلکو (خپلوانو او دوستانو) لخوا محدودیتونه ټاکل کیږي، چې دا چاره نوې کونډه شوې میرمن لاپسې غمجنه او مایوسه کوي. د افغانې ټولنې د ځینو وګړو ترمنځ یو بد...