څانګه -کورنی ژوند

کلتور او هنر کورنی ژوند

ټوکه پټاقه شوه؛ په نکاح کې د ناوې« نه» ویلو یو واده لغوه کړ!

پښتو متل دی، چې کله ټوکې نه پټاقه جوړیږي. تاسې به پخپل شخصي ژوند او چاپېریال کې د دې متل ډېرې بېلګې لیدلې وي، خو داسې بېلګه به مو نه وي لیدلې، چې په واده کې د نکاح پر وخت ناوې د ایجاب او قبول مراسمو کې د «هو» پرځای په ټوکه «نه»...