ځوانان او زده کړې

کاردان پوهنتون

یادونه: دا لیکنه په مسیر ورځپاڼه کې خپره شوې چې معلومات یې په ۱۳۹۷هـ لومړیو کې راټول شوي، ممکن وروستیو کې ځیني تغیرات هم په کې راغلی وي، خو دلته یې د عمومي معلوماتو لپاره [تفصیل]

ځوانان او زده کړې

کاتب پوهنتون

یادونه: دا معلومات په ۱۳۹۷هـ کې راټول شوي او په مسیر ورځپاڼه کې خپاره شوي، شاید اوس یې په بیلابیلو برخو کې یې بدلون هم راغلی وي، خو دلته يې موږ د عمومي معلوماتو لپاره [تفصیل]

ځوانان او زده کړې

نورستان؛ یوازینی هغه ولایت چې پوهنتون یا د لوړو زده کړو موسسه نه لري

یادونه: دا لیکنه په مسیر ورځپاڼه کې خپره شوې چې معلومات یې په ۱۳۹۷هـ لومړیو کې راټول شوي، ممکن وروستیو کې ځیني تغیرات هم په کې راغلی وي، خو دلته یې د عمومي معلوماتو لپاره [تفصیل]