څانګه -زده کړې

ټولنیز ژوند خوندیتوب زده کړې

”استاد ټینګار کاوه چې، که غواړې منوګراف دې لاسلیک کړم نو یوازې راسره وګوره“

د پوهنتون محصلې سل زړونه یو کړل او کیسه يې په بنده ژبه پیل کړه؛ خو په یو شرط، چې ددې او د پوهنتون نوم به نه خپروم. د جنسي ځورونې کیسې د افغانستان په پوهنتونو، تعلیمي بنسټونو، کارځایونو او ان په لارو او کوڅو کې کومه نوې خبره نه...