څانګه -زده کړې

ټولنیز ژوند زده کړې

ورځنی ژوند او د نیوټن ګټور قوانین

ژباړه او راټولونه: عدنان نجیبي په ۱۶۸۷ کال کې اېساک نیوټن خپل مخکښ کتاب (The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy) د طبعي فلسفې لپاره ریاضیکي اصول، کوم چې د هغه درې د حرکت قوانین تشریح کوي نشر کړ. په دې پروسه...