څانګه -زده کړې

زده کړې کورنی ژوند

د مور زده کړې د زامنو په بريا کومې اغېزې لري؟

ژباړه: عمران لمر مور او پلار د خپل بچيانو په ښوونه او ورزنه کې مهم او برخليک جوړوونکی رول سرته رسوي. زمونږ په ټولنه کې تر ډېره پلرونه د بهر کار کوي او د ماشومانو روزنه او پالنه د ميندو په غاړه وي او ميندې په دې دليل چې د پلرونو...