څانګه -زده کړې

د افغانستان پوهنتونونه زده کړې

د لوګر د لوړو زده کړو موسسه

یادونه: دا لیکنه په مسیر ورځپاڼه کې خپره شوې چې معلومات یې په ۱۳۹۷هـ لومړیو کې راټول شوي، ممکن وروستیو کې ځیني تغیرات هم په کې راغلی وي، خو دلته یې د عمومي معلوماتو لپاره کټ مټ خپروو. د لوګر د لوړو زده کړو موسسې د بنسټ ډبره په...