څانګه -ګټه وټه

ټولنیز ژوند ګټه وټه

له پیسو سره مینه؛ ښه که بده؟

ژباړه: نوراحمد فضلي له پیسو سره د میني په اړه، که څه هم تر ننه هیڅ یوه ماخذ، علمي مقالې دا نه دي په ډاګه کړي چي دا د انسان له پاره خوشبختي رامنځ ته کولی سي. خو د انسان په وجود کي په بالقوه ډول د حرص، تمي، نفساني خواهشاتو او نورو...