څانګه -ګټه وټه

ژوند بڼه ګټه وټه مخکښان

په څو دقيقو کې د نړۍ د ترټولو برياليو کسانو د کامیابۍ رازونه ولولئ، چې ويښ او بدل مو کړي

ژباړه: محمد عزيز پردېس هغوی ميلياردران دي، خو داسې ميليادران چې په خپلو هڅو دې مقام ته رسېدلي دي او هېڅ يو يې هم له کورنۍ شتمن نه دي پاتې شوي. غوره مفکورو، سخت کار، هوش او کله هم نبوغ؛ دوی د نړۍ د لويو شتمنو په کتار کې راوستل...