څانګه -ګټه وټه

بریا او پرمختګ ګټه وټه

که رهبر یې یا شوې؛ دا ۵ ټکي درته ضرور دي!

لیکنه: الیسن ژباړه: غازي عابد په غوره او اغیزمنه مدیریت او رهبرۍ کې با کیفیته څارنه او قوي مفاهموي مهارتونه درلودل ضرور دي. خو ددې تر څنګ دا وړتیا هم ضرور ده چې د ټیم په مدیریت او په مدیریتي نظریو او لارو وپوهیږې. که ته رهبر یې...