څانګه -ګټه وټه

ګټه وټه

وړتیا پورته کړه څو پیسې زیاتې وګټې!

کمالپوري څو چې په ځان کار ونکړئ، زیاتې پیسې به ونشئ ګټلی، یانې ستا ګټه وټه ستا له وړتیا هېڅ کله پورته نه شي ځغاستلی. ځینې خلک وايي چې وړتیا مې ډېره ده خو پیسې کمې ګټم، خو زه وایم سړی د خپلې وړتیا په برابری پیسې ګټي، څومره یې چې...