څانګه -ګټه وټه

ټولنیز ژوند روغه سټه ژوند بڼه ګټه وټه

خوشحالي او روحي سلامتیا، د ټولني په ګټه د انساني پانګې پیاوړتیا ده

ژباړه: نوراحمد فضلي د څېړونکو په آند، ښې اړیکي د وګړو په نېکمرغه کولو او خوشحالولو کښي د دوی له نظره یوازینی مهم عامل دي. خوشحاله افراد سالم او صحتمند کسان دي. خوشحاله کسان اوږد عمر لري او له باکیفیته ژونده خوند اخلي. د دوی...