څانګه -اقتصاد

اقتصاد ټولنیز ژوند له نړۍ

۴ غټې ننګونې چې تاسې د یوه رهبر په حیث ورسره مخ کیږئ

لیکنه: جیم رون ژباړه: غازي عابد کله مو چې د یوه رهبر په حیث ځانته اهداف وټاکل، که په خپله یوه دستګاه یا اداره جوړولو، د خپل سازمان د پیاوړي کولو یا هم د خپل وړوکي ټیم د رهبري کولو لپاره وي، خو بیا هم په هر حالت کې له چیلنجونو سره...