څانګه -مخکښان

افغانستان سرسکالو سیاست مخکښان

د بیرغ ملي ورځ؛ د افغانستان بیرغ ۴ نیم زره کلن دئ.

په دې لیکنه کي د افغانستان د معاصر تاریخ دپیل څخه د هیواد د بیرغ په اړه معلومات لیکل سوي دي. د هیواد له هوتکي دورې څخه بیرغ یوازي په تور رنګ پیل سو، خو له ۱۷۴۷م کال څخه وروسته د افغانستان معاصر تاریخ او د سترامپراتور غازي احمدشاه...