څانګه -رسنۍ

خوندیتوب رسنۍ ژوند بڼه

هر ځای سیلفي اخیستل مو په مرګ ګواښلی شي

سیلفي عکسونه که له یوې خوا یو لوی سهولت ګرځیدلی او په اسانه خلک په دې وسیله فردي او ډله ییز عکسونه اخیستی شي، له بلې خوا یو خطرناک ګواښ هم دی. د څېړنې بایلې د امریکا په یوه مجله کې، چې د کورنیو او ټولنیزو اړیکو په تړاو خپریږي،...