څانګه -ادبیات

ادبیات

پسرلی په پښتو ادب کې

لیکنه: ز. نورزاد یوه کلیمه هغه مهال ډېره ارزښتمنه وي، چې هم یې مانا ښه او هم يې مادي ارزښت ډېر وي، دا ډول کلیمې نو بیا په ذهنونو ډیرې ښې لګیږي او په اوریدو يې یو چاته هوساینه رسیږي. مګر ډیر وخت داسې هم شوي چې، کلیمه ډیره خوږه او...