څانګه -کلتور او هنر

ادبیات کلتور او هنر

د شاعرۍ ګټې؛ ولې باید شاعري ولولو؟

شاعري له ترټولو زیاتو خوښونکو هنرونکو څخه دی. دغه هنر په نړیواله کچه عام او ډېر مینه وال لري. د شعر په اړه وایي، چې د انسان له روان سره یې سروکار وي او نه بیانیدونکی خوند پکې نغښتی. خو دا هنر ولې دومره مینه وال لري؟ ولې شاعري...