څانګه -له نړۍ

خواړه سیاست له نړۍ

د نړۍ مشهور سیاستوال له سهاره تر بېګا څه خوري او څښي؟

ګیډه ځوان، زوړ، سیاستوال، مزدورکار او بل نه پېژني؛ دا له هرچا سره شته او ترې تمه لري، چې څه ور ولیږي څو فعاله وي او دا ورسره ژوندی او ګړندی پاتې شي. خلکو ته به دا جالبه وي، چې پوه شئ د نړۍ مشهور مشران او سیاستوال له سهاره تر...