څانګه -له نړۍ

ګټه وټه له نړۍ

د ۲۰۱۸ کال پنځلس شتمنې مېرمنې څوک دي؟

ژباړه: حمیدالله حمیدي د نړۍ د شتمنو نارینه و له نومونو سره نن سبا کېدای شي ډېری خلک اشنا وي. د بېلکې په توګه ډېر کم کسان به وي چې د بېل ګټس، وارن بات او یا جف بزوس نومونه یې نه وي اورېدلي. له دې سره په څنګ کې بیا د ډېری شتمنو ښځو...