څانګه -خوندیتوب

خواړه خوندیتوب روغه سټه

دا لارې چارې مو په همېشني ډول له ناروغیو ساتي

ژباړه: بشر دروېش یو خو الهي فیصلې دي، چې روغ انسان په هر ډول شرایطو کې ناروغولی او ناروغ انسان په هر ډول شرایطو کې روغولای شي. د دې ترڅنګ د طب له نظره ځينې داسې لارې چارې هم شته، چې تر ډېره حده یا په بشپړه توګه پر ناروغیو د...