لیکوالياران

سیاست

ښه حکومتولي یعنې څه؟

لیکوال: نجیب الله فرزان په نړۍ کې په عام ډول دولتونه او په خاص ډول حکومتونه ددې لپاره رامنځته شوي...