لیکوال :یاران انلاین

پاچا او دار

ژباړه: رفيع الله روشن پاچا دخپل دربار نجارته وويل: سبا دې اعداموم! نجار دشپې ترنيمايي له خفګان څخه...

/* ]]> */