لیکوال :یاران انلاین

” زموږ لور جاسوسه نه وه “

د هغې سکاټلینډۍ مور پلار چې په افغانستان کې د طالبانو له برمتې څخه د ژغورنې پر مهال ووژل شوه، هغه...