لیکوالياران

ادبیات

ټولنه له ادبي زاویې

لیکنه: شبیر احمد سلیمي که موږ ټولنو ته له ادبي زاویو وګورو، نو په اذهانو کې ډېر کم ادبیاتي افکار...