لیکوال :شریف شاهین

عامه اداره او ارواپوهنه

موضوع به د ارواپوهنې له تعریف څخه پیل کړو؛ او بیا په دې وغږیږو، چې ارواپوهنه د ادارې سره څه اړیکه...

/* ]]> */