لیکوالمصطفی سالک، کابل

کلتور او هنر

اریايي ودونه

لیکنه: مصطفی سالک له اریايي مهاله راپاتې مجسمې ښيي چې چرته یوې مور خپل ماشوم په غیږه کې ټینګ نیولی...