لیکوالعطا محمد میاخېل

ټولنیز ژوند ګټه وټه

ښه مدیر

ژباړه: عطا محمد میاخېل زما په ورځني ژوند کې، تل دا پوښتنه تکرارېږي، چې آیا زه د شرکت لپاره یو مناسب...