ياران
له ژوند سره تړلې خبرې

د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په اړه څو مشهورې خبرې

سعودي سیاسي ګوندنه نه شته او انتخابات په کې نه کیږي سعودي عربستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې سیاسي ازادي په کې نه شته. په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه، او پارلمان نه شته. او د لوړو څوکیو لپاره په کې انتخابات نه کیږي.…