ياران
له ژوند سره تړلې خبرې

له منفي فکرونو د ځان ژغورنې پنځه مؤثرې لارې

لیکنه: پټي اونډرکو ژباړه: احمد فرهاد توتاخیل وړاندې له دې چې د مثبت فکر کواو سټراټیژي په خپل ځان تطبیق کړې، روغتیايي ګټې یې راټولې کړې، ښې اړیکې جوړې کړې او په ژوند کې خوشالي ومومې، نو لومړۍ له خپل ذهن نه د منفي فکرونو په له منځه وړلو…