لیکوالالما افغان

ټولنیز ژوند

مینه او هوس

آیا کله مو دا سوچ کړی چې د هوس او مینې ترمنځ توپیر څه دی؟ یا داسې فکر مو هم کړی چې، ولې د مینې په...

خواړه

د مالګینو کلچو پخول

زموږ په کورنیو کې ډیری غړي نه خوښوي چې خوږې کلچې وخوري، ځکه ځیني د خوږو کلچو خوړلو علاقه نلري، بلکې...