f39d170e-4148-4cb1-8b44-add58d8aedc7_cx0_cy10_cw0_w987_r1_s_r1

کریم خرم : آنچه در بدخشان میگذرد خیلی خطر ناک است

عبدالکریم خُرم رئیس دفتر ریاست جمهوری درزمان حامد کرزیرئیس جمهور پشین دریک مصاحبه کوتاه به روزنامه ویسا گفت که امریکا درسال ۲۰۱۶ کار صدور داعش به کشورهای دیگر از افغانستان راشدت بخشیده است وخیلی زود این عملیه را آغاز خواهد گرد.

موصوف گفت که همین اکنون هم دربخشهای شرقی کشور داعش وجود دارد که بعد از هر بار عملیات جاهای از دست داده را دوباره اشغال میکند وتشکلات آن در ولایت کنر با گذشت هر روز منظم تر میشود. آقای خُرم گفت. آنچه در بدخشان میگذرد خیلی خطر ناک است و حوادث کندز مانع آن میگردد که مردم به خطر جابجای شدن داعش در بدخشان متوجه شوند.

عبدالکریم خُرم می افزاید: کارکنان استخبارات بین المللی که با تروستان در تقویت آنها کار میکنند تعداد ترجمانان زبانهای روسی و عربی افزایش یافته اند و چنان مینماید که ترورستان تربیه شده درشرق میانه اکنون بمنطقه ما در حال آمدن اند البته افزایش فشار بر داعشي ها در عراق وسوریه باعث خواهد شده که وقتی فعالیت آنان درافغانستان افزایش می یابد هم مسوولین افغانستان وهم ناتو بگویند تروریستان از انجا به افغانستان آمدند حال آنکه این سلسله قبلآ آغاز شده است.

خُرم افزوذ حامد کرزی رئيس جمهور پشين با موقف ملی وسياستهاي ملی خود جلو هر آنچه را براي افغانستان خطر ناک میخواند ګرفت . وی در این سلسله درسال ۲۰۰۹ ایجاد پست اجراِئيه رانه پذیرفت و بدون تضمینات از امضای BSA خود داری کرد . این امر باعث شد که پروژهای بزرگ به آمریکا و از جمله در صورت حضور امریکا پروژه صدور ترورستان از افغانستان کم از کم برای هفت سال به تعویق افتد .