نوي څه دي؟

(اخلاق ( د پوهانو له نظره

  پوهنیار سیداصغر هاشمي ځینې شیان جامع، مانع، کوټلی، منلی او ټولنمنلې پېژندنه نه لري. د مثال...

د شيطان په وزرو کې

  ډاکټر فرقان احمد توقیر دا به زما بدبختي، ګناه يا مختوري وي، وي نه، بالکل ده. ما تر اوسه نېک...

/* ]]> */