نوي څه دي؟

(اخلاق ( د پوهانو له نظره

  پوهنیار سیداصغر هاشمي ځینې شیان جامع، مانع، کوټلی، منلی او ټولنمنلې پېژندنه نه لري. د مثال...

/* ]]> */